AL ILTRE.  AYUNTAMIENTO DE CALAFELL.

                

        A/A Alcaldía

Jo, Jose Manuel Tejedor González, Portaveu el Grup Municipal CIUTADANS, d’aquest Ajuntament, EXPOSO:

Que a l’empara del previst en el Reglament Orgànic Municipal, presento, per al seu debat i votació en la propera sessió ordinària que celebri el Ple d’aquesta Corporació, la següent

 

MOCIÓ

 

 MOCIÓ DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ 263/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA RELATIVA A L´INFORME I CONCLUSIONS DE LA COMISSIÓ D´ESTUDIS DEL PROCÉS CONSTITUENT

 

 

ANTECEDENTS

Atès que el Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 27 de juliol de 2016, va aprovar la següent resolució 263/XI, amb l´informe i conclusions de la Comissió d´Estudis del Procés Constituent.

Atès que la resolució 263/XI, és conseqüència de la resolució anterior 1/XI, aprovada en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, sobre l´inici del procés polític a Catalunya, com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015 i de la resolució 5/XI, aprovada en la sessió del dia 20 de gener de 2016, sobre la creació de comissions parlamentàries.

Atès que el Ple del tribunal Constitucional, va emetre en data 2 de desembre de 2015 la STC 259/2015, per la qual es declara la inconstitucionalitat i nul·litat de la resolució del Parlament de Catalunya 1/XI, sobre l´inici del procés polític a Catalunya, com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015.

Atès que la resolució 1/XI, com el seu annexe, vulneren els articles 1.1,1.2, 2, 9.1 i 168 de la Constitució Espanyola, així com, els articles 1 i 2.4 de l´Estatut d´Autonomia de Catalunya, i suposen un reconeixement a favor del Parlament de Catalunya i del Govern de Catalunya, d´atribucions superiors a les que deriven de l´autonomia recollida per la Constitució.

Atès que la resolució 5/XI, té la consideració d´incident d´execució i infracció de la STC 259/2015, mencionada anteriorment, amb data 2 de desembre de 2015, tal i com va estimar el Ple del Tribunal Constitucional, el dia19 de juliol de 2016, per unanimitat.

Atès que aquestes resolucions, pretenen fonamentar-se en un principi de legitimitat democràtica del Parlament de Catalunya, que està en absoluta contradicció amb la Constitució Espanyola i amb l´Estatut d´Autonomia de Catalunya, de forma que contradiuen els pilars de l´Estat de Dret, basats en el repecte a la Llei i el Dret i la pròpia legitimitat democràtica del Parlament de Catalunya, que la Constitució reconeix i ampara.

Atès que la composició actual del Parlament de Catalunya i la seva representació política, sorgida del resultat de les eleccions autonòmiques celebrades el passat 27 de setembre de 2015, és fragmentada i diversa, de la mateixa manera que la societat catalana actual.

Atès que aquest procés polític a Catalunya, que es vol culminar amb  l´obertura d´un procés constituent a Catalunya destinat a la creació d´una eventual constitució catalana i d´un estat català independent, no compta ni amb majoria política, ni amb majoria social, ni amb el reconeixement de l´ordenament jurídic vigent en l´actualitat.

Atès que als representants públics del Parlament de Catalunya, President de la Generalitat, Consellers, Presidenta del Parlament i els mateixos diputats, no se´ls exigeix una adhesió ideològica a la Constitució, peró sí, el compromís de realitzar les seves funcions d´acord amb ella.

Atès que en la sessió del Ple del Parlament de Catalunya,del dia 27 de juliol, la Presidenta del Parlament i els Grups Parlamentaris de Junts Pel Sí i les CUP, no van realitzar les seves funcions d´acord amb el que marca la Constitució, tampoc van acatar les consideracions i sentències del Tribunal Constitucional, i finalment van incloure a l´ordre del dia de la sessió, l´informe i les conclusions de la Comissió d´Estudis del Procés Constituent, la qual va ser votada i aprovada amb els vots d´aquests dos Grups Parlamentaris.

 

Per tots aquests motius, el grup municipal de Ciutadans (C´s) proposa al ple de l’ajuntament de Calafell l’adopció dels següents :

 

ACORDS

 

PRIMER.- Manifestar el ple rebuig de l’ajuntament de Calafell a la resolució 263/XI del Parlament de Catalunya i de qualsevol iniciativa il·legal per part de les institucions catalanes i dels seus representants i càrrecs públics.

 

SEGON.- Trametre aquest acord a la Presidenta i als Grups del Parlament de Catalunya i al President de la Generalitat de Catalunya.

 

 

 

 

Calafell, 26 de Septiembre, de 2016

 

 rechazo-resolucion-proceso-constituyente-1rechazo-resolucion-proceso-constituyente-2rechazo-resolucion-proceso-constituyente-3